การประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระบบอินทราเน็ต (Intranet)ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓,
ปี ๒๕๖๔, ปี ๒๕๖๕, ปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระการประชุม

    ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐,

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓,
ปี ๒๕๖๔,  ปี ๒๕๖๕ , ปี ๒๕๖๖

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐ , ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓,
ปี ๒๕๖๔, ปี ๒๕๖๕, ปี ๒๕๖๖

 ระเบียบวาระการประชุม ก.บ.ม.

  ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓, ปี ๒๕๖๔, ปี ๒๕๖๕, ปี ๒๕๖๖

รายงานการประชุม ก.บ.ม.

    ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓,
ปี ๒๕๖๔, ปี ๒๕๖๕, ปี ๒๕๖๖

มติย่อ ก.บ.ม.

   ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐,  ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓,
ปี ๒๕๖๔ , ปี ๒๕๖๕ , ปี ๒๕๖๖คำสั่งแต่งตั้ง

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย มธ.


   รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย


   รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย


   รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


คำสั่งแต่งตั้งและมอบอำนาจต่าง ๆ


   นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


   อธิการบดี


   รองอธิการบดี


   ผู้ช่วยอธิการบดี


   คณบดี


   รองคณบดี


   ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักงาน


   รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักงาน

หัวหน้าภาควิชาคณะฯ

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะศิลปศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

   คณะแพทยศาสตร์

   คณะสหเวชศาสตร์

กรรมการและคณะอนุสภามหาวิทยาลัย

 

 

   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย

   รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ

รายพระนามผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์


รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติยศตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕-ปัจจุุบัน


รายนามผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘-ปัจจุบัน


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๐ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๒ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๗ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๐ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๑ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๒ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๓ ปี

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๔ ปี

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๕ ปี
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๖ ปี
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๗ ปี
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๘ ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ตารางการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

  ตารางการดำรงตำแหน่งคณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยโครงสร้าง    และการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ.๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พค. ๖๖)


   ประเมินอธิการบดี


ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖, ๓๙๑๕-๖ และ ๓๐๓๔

โทรสาร : ๖๖ (๒) ๒๒๒-๐๑๕๒

 

e-mail : council.tu@tu.ac.th