กรรมการ ระเบียบ/ข้อบังคับ คำสั่งแต่งตั้งนายกสภาฯ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย สรุปความเห็นผู้ทรงคุณวุฒี
โครงสร้างการบริหาร
Slide 1
Slide 2
Slide 10
 
 

  ในปัจจุบันนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 มาตรา 14 และมาตรา 18 ดังนี้
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  1.
นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  2. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่อธิการบดีโดยตำแหน่ง
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน ซึ่งเลือกตั้งจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้า แผนกอิสระ
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 8 วรรคสอง
   4. ประธานสภาอาจารย์โดยตำแหน่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อีก 6 คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ผู้ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3)
   5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ซึ่งเลือกตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3)
   6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 14 คน
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของ
นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ(5)

   
  ประเภทผู้แทนบริหาร
  ประเภทผู้แทนคณาจารย์
  ประเภทผู้แทนข้าราชการ
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   
  ข้อกำหนดการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
     
 
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
     
 
  มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
     
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบต่าง ๆ  
 
       
  ด้านวิชาการ/หลักสูตร
  ด้านการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ด้านแผนและนโยบาย
  ด้านการบริหารงานบุคคล
  ด้านการคลังและทรัพย์สิน
  ด้านศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  การบริหารงานทุกศูนย์การศึกษา
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
 
   

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมหิดล


สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 
         
   
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
  ด้านวิชาการ/หลักสูตร
  ด้านการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ด้านแผนและนโยบาย
  ด้านการบริหารงานบุคคล
  ด้านการคลังและทรัพย์สิน
  ด้านศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  การบริหารงานทุกศูนย์การศึกษา
     
ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มธ. 
ตาม พรบ. มธ. ปี 2558