เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00 น. 15.00 น. ณ อาคารโดม ท่าพระจันทร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์. 0-2613-3840-1 โทรสาร. 0-2613-3841 อีเมล์ : archives@tu.ac.th ,
  archives@yahoo.com

ออกแบบและจัดทำโดย  อรอนงค์  อิ่มกมล ฝ่ายผลิตสื่อและเว็บเพจ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา