สาระน่ารู้
   
บันทึกข้อความ สรุปข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ
  - ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
งบประมาณ และพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของหน่วยงาน(ฉบับปรับปรุง ณ 30 กันยายน 2556)
ประมวลข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี
และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏฺบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงาน
 
- หนังสือเวียน เรื่องประมวลข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
- ข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชีของหน่วยงาน
- ประมวลข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ
จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม ของผู้ต
รวจสอบภายในของส่วนราชการ
กว่าจะเป็น CAE
การสร้างแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO
 
กฎบัตรการตรวจสอบ/ระเบียบและมาตรฐาน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบความประพฤติ และจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน.
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มธ.ฉบับใหม่ 2556
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน(Charter) ฉบับปรับปรุง
26 ก.ย. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ
 
คู่มือและแผนการตรวจสอบ
   
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
คู่มือสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
 

คำสั่งแต่งตั้ง/รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 7
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1
 
สรุปประเด็นข้อหารือและข้อสอบถามจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงาน ตรวจสอบภายในเห็นควรประมวลเป็นสารสนเทศเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงาน ในด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานในประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ
 
                   Link
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ